ZP / 01 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w​​ Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 01 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax​​ (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Rozstrzygnięcie

Zakopane, dnia 27 stycznia 2017 roku 
ZP / 01 / 17 ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: 
„Dostawę do Szpitala Powiatowego w​​ Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych” 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem​​ odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Wykonawca: 

HORIBA ABX Sp. z o.o. 
ul. Puławska 182 
02-670 Warszawa 

Wymieniony wyżej Wykonawca złożył ofertę przetargową​​ posiadającą najkorzystniejszy: 
• bilans łącznej ceny ofertowej: 108.336,02 zł brutto, 
• terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej: 5 dni 
• Analizator główny – Maksymalna ilość krwi z próbki pierwotnej potrzebna do pełnego oznaczenia morfologii​​ do 20 µl w opcji CBC: Nie 
• Analizator główny – Możliwość sprawdzenia na analizatorze wartości dla niedojrzałych granulocytów: Nie 
• Analizator zastępczy – Maksymalna ilość krwi z próbki pierwotnej potrzebna do pełnego oznaczenia morfologii do 50 µl w opcji CBC: Tak 
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto​​ w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy: 

Oferta Nr 1 
- Nazwy i adresy Wykonawcy: 
HORIBA ABX Sp. z o.o. 
ul. Puławska 182 
02-670 Warszawa 
- Punktacja w kryterium nr 1 - łączna cena ofertowa brutto: 60,00 
- Punktacja​​ w kryterium nr 2 – termin wykonania dostawy: 10,00 
- Punktacja w kryterium nr 3 – jakość: 10,00 
- Punktacja łączna: 80,00 


Ponadto Zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych. 


Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania". DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz 


____________________________ 

Zakopane, dnia 17 stycznia 2017 roku 
ZP / 01 / 17 Wykonawcy ubiegający się 
o niniejsze zamówienie publiczne 
Wszyscy Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych” Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015​​ roku, poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.szpital-zakopane.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm​​ oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn.​​ Informacja z otwarcia ofert. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Informacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-01-17

2017-01-05

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link