ZP / 03 / 17 - Dostawa​​ szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 03 / 17 - Dostawa szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 20 kwietnia 2017 roku 
ZP / 03 / 17 Ogłoszenie nr 69434 - 2017 z dnia 2017-04-20 r. 

Zakopane: Dostawa szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 26864 - 2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 29493 - 2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP / 03 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki z podziałem na 3 (trzy) PAKIETY wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1 – go roku liczony od daty wykonania dostawy. 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w ciągu 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: a) nazwę asortymentu, b) okres ważności, c) numer serii, d) nazwę i adres producenta. 7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej, jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Zamawiający informuje, że podana w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych szwów i implantów będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacji z całości niektórych pozycji. 9. Jeśli w opisach niniejszej SIWZ występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, jakości i przeznaczenia. 10. Jeśli w opisach niniejszej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać w składanej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33141121-4 
Dodatkowe kody CPV: 33141128-3, 33183100-7 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1 - Szwy 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 71342.75 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert3 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., zarys@zarys.com.pl, ul. Pod Borem 18, 41-808, Zabrze, kraj/woj. śląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77050.17 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77050.17 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113395.55 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 - Szwy specjalistyczne 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 16600.31 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com, ul. Tysiąclecia 14, 64-300, Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17928.33 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17928.33 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17928.33 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet Nr 3 - Implanty 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 29750.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
LINVATEC Polska Sp. z o.o., monikatober@conmed.com, ul. Jutrzenki 118, 02-230, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32130.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32130.00 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32130.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 29493 - 2017 - pobierzZmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-02-28

2017-02-16

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link