ZP / 04 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem materiałów opatrunkowych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 04 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem materiałów opatrunkowych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 11 maja 2017 roku 
ZP / 04 / 17 Ogłoszenie nr 81970 - 2017 z dnia 2017-05-11 r. 


Zakopane: Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem materiałów opatrunkowych 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 45415 - 2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 48529 - 2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem materiałów opatrunkowych 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP / 04 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (34-500), ul. Kamieniec 10, materiałów opatrunkowych z podziałem na 3 (trzy) Pakiety wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1 – go roku licząc od daty wykonania dostawy. 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni od złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: • nazwę asortymentu, • okres ważności, • numer serii, • nazwę i adres producenta / dostawcy. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 7. Wymiana towaru wadliwego nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku gdy: • dostarczono towar złej jakości, • dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym, • dostarczono towar w niewłaściwych opakowaniach. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa w punkcie 6. 8. Zamawiający informuje, że podana w punkcie 3.10 SIWZ ilość poszczególnych materiałów opatrunkowych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji. 9. Zaoferowane a następnie dostarczone materiały opatrunkowe będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą odpowiadać następującym parametrom technicznym, jakościowymi i funkcjonalnym określonym w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ. 10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 11. Jeśli w opisach SIWZ występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, jakości i przeznaczenia. 12. Jeśli w opisach SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać w składanej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33141110-4 
Dodatkowe kody CPV: 33141111-1, 33141112-8, 33141113-4, 33141114-2, 33141115-9, 33141119-7 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet - Nr 1 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 199990.96 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., michal.malaczynski@hartmann.info, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 , Pabianice, kraj/woj. łódzkie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 215990.24 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209776.93 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215990.24 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet - Nr 2 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 31472.40 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., michal.malaczynski@hartmann.info, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 , Pabianice, kraj/woj. łódzkie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33990.19 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33990.19 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33990.19 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet - Nr 3 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 1521.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Promedica Toruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, , ul. Grudziądzka 159A, 87-100 , Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1642.68 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1642.68 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1642.68 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 48529 - 2017 - pobierzZmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-03-27

2017-03-16

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link