ZP / 06 / 17 - Wykonanie remontu pomieszczeń dla ekip wyjazdowych SOR Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 06 / 17 - Wykonanie remontu pomieszczeń dla ekip wyjazdowych SOR Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 19 maja 2017 roku 
ZP / 06 / 17 Ogłoszenie nr 85293 - 2017 z dnia 2017-05-19 r. 


Zakopane: Wykonanie remontu pomieszczeń dla ekip wyjazdowych SOR Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 60817 - 2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie remontu pomieszczeń dla ekip wyjazdowych SOR Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP / 06 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń dla ekip wyjazdowych Szpitalnego Oddziału Rarunkowego (SOR) Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, który w szczególności swym zakresem obejmują wykonanie robót w zakresie: 1) Przygotowanie placu budowy, roboty przygotowawcze, 2) Wykonanie robót rozbiórkowych, 3) Wykonanie robót ziemnych, 4) Wykonanie robór budowlanych, 5) Wykonanie robór ciesielskich i pokrycia dachu, 6) Wykonanie robót wodno kanalizacyjnych, 7) Wykonanie robót w zakresie instalacji c.o., 8) Wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacyjnych, 9) Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej, 10) Wykonanie robót w zakresie wykładania podług, 11) Wykonanie robót w zakresie wykładania ścian płytki ceramicznymi, 12) Wykonanie robót w zakresie malowania, 13) Wykonanie robót wykończeniowych, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do przedmiotowej SIWZ. Ponadto zamawiający zastrzega, że po wykonaniu prac określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do wykonania: 14) Wymaganych przepisami prawa pomiarów, prób i sprawdzeń oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót. 2. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do: 1) Opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja techniczna – załącznik nr 7 do SIWZ, 2) STWiORB – załącznik nr 8 do SIWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 3) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Jeśli w opisach niniejszej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót budowlanych o określonej w SIWZ funkcjonalności i przeznaczeniu, a nie wykonanie ich przy użyciu materiałów i urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, gdy ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej okaże się zbędne. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia wykonawcy określa projekt umowy. 8. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega, iż roboty będące przedmiotem postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich​​ użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111300-1, 45220000-5, 45233253-7, 45260000-7, 45311000-0, 45330000-9, 45331210-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45450000-6 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 473501.51 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 3 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
GM INWEST Rafał Golonka Sp. J., biuro@gminwest.pl, ul. Droga na Antałówkę 14, 34-500, Zakopane, kraj/woj. małopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 582406.86 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 564160.78 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 595503.05 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-5 (Word) - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-04-21

2017-04-06

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link