ZP / 10 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 10 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 27 lipca 2017 roku 
ZP / 10 / 17 Ogłoszenie nr 112991 - 2017 z dnia 2017-07-27 r. 


Zakopane: Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 517650-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP / 10 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych, z podziałem na 6 (sześć) Pakietów, wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.11 przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy musi posiadać kartę substancji niebezpiecznej, każdego zaoferowanego środka dezynfekcyjnego (tylko tych środków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą posiadać kartę substancji nebezpiecznej) w języku polskim wydaną przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 5. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1 – go roku licząc od daty wykonania dostawy. 6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 7. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 4 dni od złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:• nazwę asortymentu, • okres ważności, • numer serii, • nazwę i adres producenta / dostawcy. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 8. Wymiana towaru wadliwego nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy w przypadku gdy:• dostarczono towar złej jakości,• dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,• dostarczono towar w niewłaściwych opakowaniach. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa powyżej w punkcie 7. 9. Zamawiający informuje, że podana w punkcie 3.11 przedmiotowej SIWZ ilość poszczególnych środków dezynfekcyjnych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji. 10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 11. Jeśli w opisach SIWZ występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i przeznaczenia. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać w składanej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33631600-8 
Dodatkowe kody CPV: 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet - Nr 1 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 103874.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Medilab Sp. z o.o., przetargi@medilab.pl.pl, ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 112511.52 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 112511.52 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112511.52 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet - Nr 2 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 51197.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55916.76 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55916.76 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71672.76 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet - Nr 3 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 24218.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław, krakow@cezal.com.pl, Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26632.44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26632.44 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26632.44 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet - Nr 4 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 2560.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Media-Med Sp. z o.o., przetargi@media-med.pl, ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków, kraj/woj. małopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2764.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2764.80 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2764.80 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet - Nr 5 
Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 5 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietu nie złożono żadnej oferty przetargowej. 

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet - Nr 6 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 40482.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław, krakow@cezal.com.pl, Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43720.56 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43720.56 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43720.56 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzPytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania​​ dokumentów:

2017-06-02

2017-05-25

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link