ZP / 13 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków kontrastowych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 13 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków kontrastowych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 29 sierpnia 2017 roku 
ZP / 13 / 17 Ogłoszenie nr 500019651-N-2017 z dnia 29-08-2017 r. 


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków kontrastowych 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 538114-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków kontrastowych 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 13 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków kontrastowych, z podziałem na 2 (dwa) Pakiety, wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez​​ producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1 – go roku licząc od daty wykonania dostawy. 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 5 dni od złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:• nazwę asortymentu, • okres ważności, • numer serii, • nazwę i adres producenta / dostawcy. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 7. Wymiana towaru wadliwego nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy w przypadku gdy:• dostarczono towar złej jakości,• dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,• dostarczono towar w niewłaściwych opakowaniach. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa w punkcie 6 powyżej. 8. Zamawiający informuje, że podana w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ ilość poszczególnych środków kontrastowych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji. 9. Zaoferowane a następnie dostarczone środki kontrastowe będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą odpowiadać następującym parametrom technicznym, jakościowymi, funkcjonalnym i przeznaczeniu określonym w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ. 10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Jeśli w opisach SIWZ występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i przeznaczenia. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać w składanej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33696000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1 
NAZWA: Pakiet - Nr 1 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 70040.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Salus International Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: szpitalny@salusint.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 9 
Kod pocztowy: 40-273 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 75643.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75643.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104596.92 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2 
NAZWA: Pakiet - Nr 2 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 8040.12 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak 
Nazwa wykonawcy: PGF URTICA Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl 
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120 
Kod pocztowy: 54-613 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Nazwa wykonawcy: PGF S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3 
Kod pocztowy: 91-342 
Miejscowość: Łódź 
Kraj/woj.: łódzkie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8683.33 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8683.33 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8943.70 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-07-03

2017-06-23

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link