ZP / 14 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 14 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 25 sierpnia 2017 roku 
ZP / 14 / 17 Ogłoszenie nr 500018198-N-2017 z dnia 25-08-2017 r. 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 540127-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500002035-N-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 14 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów ortopedycznych do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej, obejmujących: 1) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 65 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów​​ technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.13 SIWZ (Pakiet – Nr 1), 2) Endoproteza cementowana stawu biodrowego – w ilości 25 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.14 SIWZ (Pakiet – Nr 2), 3) Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – cementowana – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.15 SIWZ (Pakiet – Nr 3), 4) Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – bezcementowa – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.16 SIWZ (Pakiet – Nr 4), 5) Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego – w ilości 10 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.17 SIWZ (Pakiet – Nr 5), 6) Endoproteza połowiczna stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE – w ilości 10 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.18 SIWZ (Pakiet – Nr 6), 7) Panewka dwumobilna, bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 5 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.19 SIWZ (Pakiet – Nr 7), 8) Panewka dwumobilna, cementowana stawu biodrowego – w ilości 5 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.20 SIWZ (Pakiet – Nr 8), 9) Gwoździe blokowane śródszpikowe – w ilości 90 sztuk, oraz System dynamicznych śrub typu DHS i typu DCS – w ilości 30 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.21 SIWZ (Pakiet – Nr 9), 10) System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO – w ilości 545 sztuk, oraz Groty, gwoździe i druty – w ilości 125 sztuk, oraz Gwoździe śródszpikowe Endera – w ilości 40 sztuk, oraz Gwoździe śródszpikowe dla dzieci – w ilości 20 sztuk, oraz Wkręty kaniulowane – w ilości 50 sztuk, oraz Klamry kostne – w ilości 5 sztuk, oraz Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 5 sztuk, oraz Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów – w ilości 70 sztuk, oraz Wkręty typu Herbert – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.22 SIWZ (Pakiet – Nr 10), 11) Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp – w ilości 1 kompletu, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.23 SIWZ (Pakiet – Nr 11), 12) System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS – w ilości 40 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.24 SIWZ (Pakiet – Nr 12), 13) System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego – w ilości 50 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.25 SIWZ (Pakiet – Nr 13), 14) Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego – w ilości 35 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.26 SIWZ (Pakiet – Nr 14), 15) Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – w ilości 10 sztuk, orazŚruby tytanowe – w ilości 10 sztuk, oraz Taśma z materiału – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.27 SIWZ (Pakiet – Nr 15), 16) Implant w formie żelu – w ilości 5 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.28 SIWZ (Pakiet – Nr 16), 17) Klej tkankowy dwuskładnikowy – w ilości 5 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.29 SIWZ (Pakiet – Nr 17), 18) Śruby obojczykowe kompresyjne – w ilości 10 sztuk, oraz Śruby kaniulowane – w ilości 10 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.29a SIWZ (Pakiet – Nr 18), z podziałem na 18 (osiemnaście) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych powyżej. 2. Zamawiający zastrzega, że wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia). Szczegółowe warunki depozytu (przechowania) zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA Utworzenie i ciągłe utrzymywanie u zamawiającego depozytu w ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu stanowi wymaganie, które wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Zwiększenie przez wykonawcę ilości sztuk każdego z oferowanego asortymentu stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w niniejszym postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę zamawiającemu na czas obowiązywania umowy: 1) w zakresie dostaw, o których mowa w punktach 3.1.1) – 3.1.8) z wyłączeniem punktu 3.1.6): napędów ortopedycznych oraz ostrza piły oscylacyjnej i instrumentarium, 2) w zakresie dostawy, o której mowa w punkcie 3.1.9): rozwiertaków kanałowych śródszpikowych oraz instrumentarium, 3) w zakresie dostaw, o których mowa w punktach 3.1.10) – 3.1.18) z wyłączeniem punktu 3.1.17): instrumentarium. 4. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny​​ zgodności wyrobów medycznych. 5. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 7. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw (uzupełnienia depozytu) odbywać się będzie najdłużej w ciągu 2 dni od złożenia zawiadomienia (raportu zużycia) o wykorzystaniu któregokolwiek z asortymentu depozytu w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:• nazwę asortymentu, • numer serii,• nazwę i adres producenta / dostawcy. W przypadku, gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 8. Wymiana towaru wadliwego nastąpi w ciągu 2 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy w przypadku, gdy:• dostarczono towar złej jakości,• dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,• dostarczono towar ze zwłokąW przypadku, gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa w punkcie 7 powyżej. 9. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 1 ogłoszenia ilość poszczególnych implantów ortopedycznych będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji. 10. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych, jakościowych, ekspoloatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 11. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33184100-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1 
NAZWA: Pakiet - Nr 1 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 303750.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com 
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75 
Kod pocztowy: 04-501 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 328050.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 328050.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 381780.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2 
NAZWA: Pakiet - Nr 2 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 43875.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com 
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75 
Kod pocztowy: 04-501 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47385.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47385.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47385.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3 
NAZWA: Pakiet - Nr 3 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 71800.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: STRYKER Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: malgorzata.adamczyk@stryker.com 
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35 
Kod pocztowy: 02-822 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77544.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77544.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85104.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 4 
NAZWA: Pakiet - Nr 4 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 82000.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: STRYKER Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: malgorzata.adamczyk@stryker.com 
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35 
Kod pocztowy: 02-822 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88560.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88560.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101520.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 5 
NAZWA: Pakiet - Nr 5 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 37600.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com 
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75 
Kod pocztowy: 04-501 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40608.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40608.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40608.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 6 
NAZWA: Pakiet - Nr 6 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 5550.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: ARNO-MED Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: przetargi@arnomed.pl 
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 24 
Kod pocztowy: 55-081 
Miejscowość: Mietków 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5994.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5994.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5994.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 7 
NAZWA: Pakiet - Nr 7 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 8500.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: C2PL Implanty Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@c2pl-implanty.com 
Adres pocztowy: ul. Sieradzka 10 lok. 3 
Kod pocztowy: 60-163 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9180.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9180.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9180.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 8 
NAZWA: Pakiet - Nr 8 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 8500.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: C2PL Implanty Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@c2pl-implanty.com 
Adres pocztowy: ul. Sieradzka 10 lok. 3 
Kod pocztowy: 60-163 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9180.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9180.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9180.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 9 
NAZWA: Pakiet - Nr 9 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 68100.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: MEDGAL Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@medgal.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Niewodnicka 26A 
Kod pocztowy: 16-001 
Miejscowość: Księżyno 
Kraj/woj.: podlaskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73548.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73548.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73548.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 10 
NAZWA: Pakiet - Nr 10 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 37040.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: MEDGAL Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@medgal.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Niewodnicka 26A 
Kod pocztowy: 16-001 
Miejscowość: Księżyno 
Kraj/woj.: podlaskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40003.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40003.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40003.20 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 11 
NAZWA: Pakiet - Nr 11 
Postępowanie / część zostało unieważnione: tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 11 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietu nie złożono żadnej oferty przetargowej. 

CZĘŚĆ NR: 12 
NAZWA: Pakiet - Nr 12 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 29400.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: MEDGAL Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@medgal.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Niewodnicka 26A 
Kod pocztowy: 16-001 
Miejscowość: Księżyno 
Kraj/woj.: podlaskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31752.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31752.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31752.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 13 
NAZWA: Pakiet - Nr 13 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 45000.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: LINVATEC Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: monikatober@conmed.com 
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 118 
Kod pocztowy: 02-230 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48600.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48600.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50166.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 14 
NAZWA: Pakiet - Nr 14 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 13900.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: STRYKER Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: malgorzata.adamczyk@stryker.com 
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35 
Kod pocztowy: 02-822 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15012.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15012.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17550.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 15 
NAZWA: Pakiet - Nr 15 
Postępowanie / część zostało unieważnione: tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 15 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietu nie złożono żadnej oferty przetargowej. 

CZĘŚĆ NR: 16 
NAZWA: Pakiet - Nr 16 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 18500.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Massmedica Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: alocja.omen@@massmedica.com 
Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 75C lok.6.01 
Kod pocztowy: 04-175 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19980.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19980.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19980.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 17 
NAZWA: Pakiet - Nr 17 
Postępowanie / część zostało unieważnione: tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 17 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietu nie złożono żadnej oferty przetargowej. 

CZĘŚĆ NR: 18 
NAZWA: Pakiet - Nr 18 
Postępowanie / część zostało unieważnione: tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu Nr 18 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietu nie złożono żadnej oferty przetargowej. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 500002035-N-2017 - pobierzZmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-07-05

2017-06-27

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link