ZP / 15 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań parametrów krytycznych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 15 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań parametrów krytycznych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 29 sierpnia 2017 roku 
ZP / 15 / 17 Ogłoszenie nr 500019998-N-2017 z dnia 29-08-2017 r. 


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań parametrów krytycznych 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 541471-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500002330-N-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań parametrów krytycznych 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 15 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem odczynników laboratoryjnych oraz akcesorii i materiałów zużywalnych do analizatorów wraz z jednoczesną dzierżawą dwóch w pełni automatycznych analizatorów (analizatora głównego i zastępczego – back up) do badań​​ parametrów krytycznych z jednoczesnym podłączeniem do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS). 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, w tym w szczególności: 1) Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności, 2) Certyfikat ISO dla odczynników i analizatorów. 3. Zamawiający zastrzega, że dostarczone odczynniki oraz akcesoria do wykonania liczby poniżej wymienionych w punkcie 9 ogłoszenia ilości badań, opatrzone datą ważności muszą mieć minimum 6 miesięczny termin ważności liczony od daty wykonania poszczególnej dostawy częściowej z zastrzeżeniem innych terminów szczegółowo określonych w tabelach wymaganych parametrów analizatorów. 4. Zapewnienie kontynuacji jednego lotu materiału kontrolnego przez okres co najmniej 6 miesięczny, na trzech badanych poziomach (poziom normalny, wysoki i niski). 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z akcesoriami i materiałami zużywalnymi do analizatorów przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Laboratorium za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odczynników odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia każdorazowego zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:- nazwę asortymentu, - okres ważności, - numer serii, - nazwę i adres producenta / dostawcy. W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 7. Wymiana towaru wadliwego nastąpi w ciągi 2 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy w przypadku gdy:- dostarczono towar złej jakości, - dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym, - dostarczono towar w niewłaściwych opakowaniach, W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa w punkcie 6 powyżej. 8. Zamawiający informuje, że określona poniżej ilość badań, a co za tym idzie niezbędna liczba odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z akcesoriami i materiałami zużywalnymi do dzierżawionych analizatorów będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji. 9. Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z akcesoriami i materiałami zużywalnymi do analizatorów parametrów krytycznych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, obejmuje odpowiednią ich liczbę zapewniającą wykonanie poniżej wymienionej liczby badań:1) 19 000 oznaczeń (analizator główny – 15.200 oznaczeń oraz analizator zastępczy 3.800 oznaczeń) w okresie obowiązywania umowy (18.260 oznaczeń w ciągu roku + 740 oznaczeń codziennej kontroli jakości na jednym poziomie w okresie obowiązywania umowy). Zamawiający informuje i wyjaśnia, że planuje kontrolować parametry na każdym analizatorze codziennie, na jednym poziomie kontroli stosowanym naprzemiennie (poziom normalny, wysoki i niski). 10. Łącznie z dostawą niezbędnych odczynników wraz z akcesoriami i materiałami zużywalnymi do wykonania określonych w punkcie 9 powyżej ilości oznaczeń wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wydzierżawić i dostarczyć zamawiającemu na czas obowiązywania umowy w pełni automatyczny analizator do badań parametrów krytycznych (analizator główny), o minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ. 11. Wraz z dostawą w pełni automatycznego analizatora do badań parametrów krytycznych (analizatora głównego), o którym mowa w punkcie 10 powyżej wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wydzierżawić i dostarczyć zamawiającemu na czas obowiązywania umowy w pełni automatyczny analizator do badań parametrów krytycznych (analizator zastępczy – back up), o minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.11 przedmiotowej SIWZ. 12. Zamawiający informuje, że minimalne graniczne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne analizatorów, o których mowa wyżej w punktach 3.10 i 3.11 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 13. Zamawiający zastrzega, że dzierżawione analizatory, o których mowa wyżej w pnktach 3.10 i 3.11 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez wykonawcę.14. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2 pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dzierżawionej aparatury w siedzibie zmawiającego lub w siedzibie wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji ponosi wyłącznie wykonawca. 15. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 16. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy,​​ który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie 
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0 
Dodatkowe kody CPV: 33696200-7 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 113529.94 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: dzial.przetargow@roche.com 
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Gdańskie 6B 
Kod pocztowy: 01-531 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123729.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123729.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123729.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 500002330-N-2017 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-07-07

2017-06-29

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link