ZP / 16 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 16 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 29 sierpnia 2017 roku 
ZP / 16 / 17 



Ogłoszenie nr 500020093-N-2017 z dnia 29-08-2017 r. 


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 



Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 545820-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500003382-N-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 16 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowych wyrobów obejmujących: 1) Łóżka szpitalne – w ilości 20 sztuk (w tym łóżka szpitalne z manualną regulacją w ilości 10 sztuk oraz łóżka szpitalne z elektryczną regulacją w ilości 10 sztuk), wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych​​ określonych w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 1), 2) Szafki przyłóżkowe – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 2), z podziałem na 2 (dwa) Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 i 3.4 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz w przypadku rejestracji jako wyrób medyczny oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Zamawiający informuje, że minimalne graniczne parametry techniczne, jakościowe, ekspoloatacyjne i funkcjonalne, określone w punktach 3.3 i 3.4 przedmiotowej SIWZ stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 4. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych, jakościowych, ekspoloatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup wyrobu konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 5. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33192000-2 
Dodatkowe kody CPV: 33192120-9 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1 
NAZWA: Pakiet - Nr 1 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 60000.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Egerton Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@egerton.pl 
Adres pocztowy: ul. Legnicka 21 
Kod pocztowy: 41-811 
Miejscowość: Zabrze 
Kraj/woj.: śląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64800.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64800.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166406.40 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2 
NAZWA: Pakiet - Nr 2 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 23000.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Metalowiec Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@metalowiec.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 2 
Kod pocztowy: 46-100 
Miejscowość: Namysłów 
Kraj/woj.: opolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24840.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24840.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32313.60 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 



DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 500003382-N-2017 - pobierzZmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-07-17

2017-07-06

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link