ZP / 17 / 17 - Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 17 / 17 - Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 04 września 2017 roku 
ZP / 17 / 17 
Ogłoszenie nr 500022433-N-2017 z dnia 04-09-2017 r. 


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 558661-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 17 / 17 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, obejmujących m. in. odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny, pranie bielizny płaskiej i fasonowej oraz innego asortymentu używanego przez zamawiającego (jak np. koce, zasłony, itp.), suszenie, maglowanie, prasowanie i dezynfekcję (w tym artykuły niestandardowe jak materace, koce, zabawki pluszowe, kołdry, poduszki), w tym m. in. dla Oddziałów: Pediatrycznego, Noworodkowego, Ginekologiczno – Położniczego, Chirurgii​​ Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Urologii, Oddziału Ratunkowego i Bloku Operacyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarno – epidemiologicznymi i reżimem obowiązującym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.2. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie kompleksowych usług pralniczych Szpitalowi Powiatowemu im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, których wielkość została wyliczona w sposób szacunkowy na podstawie przeciętnej ilości prania oraz dezynfekcji za okres ostatnich 24 miesięcy i wynosi: 1) Ilość pranej bielizny na miesiąc średnio – 11.500,00 kg (co szacunkowo w okresie trwania umowy wynosi – 333.500,00 kg), 2) Ilość bielizny i innych artykułów do dezynfekcji na miesiąc średnio – 550,00 kg (co szacunkowo w okresie trwania umowy wynosi – 15.950,00 kg). 3. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 2 ogłoszenia ilość prania oraz dezynfekcji będąca przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, co nie stanowi zmiany warunków zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega, że wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania usługi w tym zezwolenie stacji sanitarno – epidemiologicznej właściwej dla miejsca wykonywania usługi (wyrażenie zgody na wykonywanie usługi dla zamawiającego – podmiotu wykonującego działalność leczniczą ze stwierdzeniem, że technologia pralnicza jak i transport spełnia wszelkie wymogi określone przepisami prawa dotyczące prania i transportu bielizny szpitalnej w tym dla oddziałów: noworodkowego, dziecięcego i zabiegowych – zgodnie m. in. z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi). Warunkiem bezwzględnym jest wyposażenie pralni wykonawcy w barierę higieniczną. 5. Zamawiający zastrzega, że wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, tj.: 1) zakład pralniczy oraz maszyny i urządzenia zgodne z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów prania i dezynfekcji, w zależności od asortymentu oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z barierą higieniczną,2) wyodrębniony proces prania bielizny niemowlęcej, noworodkowej, wcześniaków i dzieci młodszych, 3) wyodrębniony proces prania bielizny zabiegowej i operacyjnej, 4) wyodrębniony proces prania bielizny skażonej, 5) dostateczną ilość pracowników do wykonywania usługi, 6) czas pracy zakładu zapewniający terminowe wykonanie usługi, 7) stosowane środki pralnicze i dezynfekcyjne (w tym dopuszczone do prania bielizny noworodkowej) posiadają atesty PZH i Instytutu Matki i Dziecka oraz skutecznie działające na B, F, V, Tbc w procesie prania, 8) odpowiednie środki transportu oraz wykonywanie transportu zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi potwierdzonymi pozytywną opinią służb sanitarnych, z zachowaniem rozdziału pomiędzy bielizną brudną i czystą,9) przestrzegać przepisów dotyczących mycia i dezynfekcji środków transportu, 10) przestrzegać wymogów sanitarnych przez pracowników dokonujących obrotu bielizną.6. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego miejscowo Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego na prowadzenie działalności w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz transportu bielizny. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentację: opinię Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego, że pralnia spełnia wymogi techniczno – sanitarne na wykonywanie usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, opinię Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważną) na stosowane środku piorące, piorąco – dezynfekujące i dezynfekcyjne dla przekazywanego przez zamawiającego asortymentu do prania i dezynfekcji, certyfikatu CE na środki piorące, opinię sanitarną dotyczącą środków transportu do bielizny brudnej i czystej. Dokumenty te zostaną przedstawione do wglądu zamawiającego przy zawieraniu umowy oraz przedstawiane będą na każde żądanie zamawiającego. Wszelkie niezbędne zezwolenia wykonawca obowiązany jest posiadać przez cały czas obowiązywania umowy. 7. Zamawiający zastrzega, że wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kontroli czystości prania, w szczególności poprzez wykonywanie badań mikrobiologicznych, co najmniej jeden raz na kwartał, a także prowadzić dokumentację z wykonanych badań i przynajmniej jeden raz na kwartał przekazywać je zamawiającemu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i załadowania jej na przeznaczony do tego celu środek transportu, prania bielizny z dezynfekcją chemiczno – termiczną, prasowania i maglowania bielizny, pakowania czystej bielizny oraz dostawy do zamawiającego własnym transportem upranej bielizny, odzieży i innego asortymentu wraz z wniesieniem do magazynu. 9. Każdorazowo przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy na dowodzie/druku przekazania bielizny. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnej ilości druków samokopiujących. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania z magazynu brudnej bielizny zamawiającego. Jednocześnie zobowiązuje się zabezpieczyć ładunek bielizny brudnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie. 11. Pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej bielizny zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym. Proces prania bielizny szpitalnej zamawiającego powinien być wydzielony (pranie nie może być mieszane z bielizną szpitalną innych placówek). 12. W związku z realizacją prania bielizny zanieczyszczonej drobnoustrojami wykonawca zobowiązany będzie do poddawania jej zabiegom higienicznym usuwającym nie tylko brud, ale​​ także drobnoustroje. Bielizna skażona przekazywana będzie wykonawcy w oddzielnych, stosownie oznakowanych workach. Bielizna taka musi być prana i dezynfekowana. 13. Maglowanie i prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogą spowodować jej zabrudzenie lub zakażenie. 14. Zamawiający informuje, że wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji różnego rodzaju asortymentu w tym artykułów niestandardowych jak materace, koce, zabawki pluszowe, kołdry, poduszki. 15. Bielizna, która uległa uszkodzeniu w wyniku naturalnego jej zużycia po wypraniu, przeznaczona do kasacji, winna być dostarczona do magazynu zamawiającego w osobnych opakowaniach, opisana na opakowaniu „KASACJA” z zachowaniem rozdziału na poszczególne komórki organizacyjne zamawiającego. W przypadku zniszczenia bielizny z winy wykonawcy dokona on jej naprawy lub wymiany na nową na swój koszt. 16. Zamawiający informuje, że bielizna i odzież szpitalna po upraniu będzie dostarczana przez wykonawcę w opakowaniach zabezpieczających ją przed zabrudzeniem, z zachowaniem rozdziału na poszczególne komórki organizacyjne zamawiającego. Opakowanie powinno umożliwiać odbiór rodzajowo – asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania (opakowanie foliowe). Koszt opakowania ponosi wykonawca. Bielizna fasonowa (np. fartuchy) powinna być dodatkowo umieszczona na wieszakach. Bielizna może być pakowana w opakowania maksymalnie po 10 sztuk. 17. W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanej usługi zamawiającemu przysługuje w terminie do 3 dni roboczych prawo reklamacji, a powtórna usługa wykonana zostanie na koszt wykonawcy. 18. Zamawiający informuje, że odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny będzie się odbywać codziennie za wyjątkiem niedziel tj. od poniedziałku do soboty w ustalonej z zamawiającym porze (pomiędzy godz. 8:00 a 14:00), a w okresie świątecznym w dodatkowo ustalonym terminie. 19. Zamawiający zastrzega, że czas wykonywania usługi prania i dezynfekcji (od momentu przyjęcia bielizny) ma zostać zrealizowany w ciągu 24 godzin, przy czym bielizna odebrana w sobotę zostanie dostarczona w poniedziałek. 20. Wykonawca zobowiązany jest do transportu bielizny odpowiadającego wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym. 21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w trakcie realizacji usług pralniczych i dezynfekcyjnych ujawnione przez organy uprawnione do kontroli pod względem sanitarno – epidemiologicznym oraz służby zamawiającego. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości na własny koszt. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywanej przez wykonawcę umowy, a wykonawca zapewni zamawiającemu swobodny dostęp do wszelkich danych i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 23. Ponadto zamawiający zastrzega, że wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), w tym ubezpieczenia od ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych z klauzulą na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy), przez cały czas trwania umowy z zachowaniem ciągłości. 24. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie 
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9 
Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98315000-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 755015.00 
Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo Transportowa ESTETA – Janusz Piętoń 
Email wykonawcy: esteta1996@poczta.onet.pl 
Adres pocztowy: Tymbark 408/1 
Kod pocztowy: 34-650 
Miejscowość: Tymbark 
Kraj/woj.: małopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 928668.45 
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 928668.45 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 932720.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-5 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-08-03

2017-07-26

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link