ZP / 21 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą systemu automatycznego do diagnostyki mikrobiologicznej

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 21 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą systemu automatycznego do diagnostyki mikrobiologicznej

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 17 stycznia 2017 roku 
ZP / 21 / 16
 Ogłoszenie nr 9109 - 2017 z dnia 2017-01-17 r.
 

Zakopane: Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą systemu automatycznego do diagnostyki mikrobiologicznej
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
nie
 
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
 
Numer ogłoszenia: 356906 - 2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
 
nie
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
nie
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
 
nie
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
 
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl
 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,​​ 
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą systemu automatycznego do diagnostyki mikrobiologicznej
 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
ZP / 21 / 16
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
 
Dostawy
 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę do pracowni mikrobiologii Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane: 1) Odczynnikiów (testów) wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości szczepów (Pakiet Nr 1), 2) Pasków gradientowych MIC oraz krążków antybiotykowych do oznaczania lekowrażliwości szczepów (Pakiet Nr 2), 3) Podłoży chromogennych do diagnostyki mikrobiologicznej (Pakiet Nr 3), 4) Podłoży konwencjonalnych do diagnostyki mikrobiologicznej, testów serologicznych i krążków diagnostycznych oraz szczepów wzorcowych i zestawów do wytwarzania środowisk gazowych (Pakiet Nr 4), 5) Testów do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej (Pakiet Nr 5), z podziałem na 5 Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został określony w punktach 3.7 - 3.14 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające do użytkowania medycznego zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć oraz: 1) Spełniać rekomendacje Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST), 2) Posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) dla systemu automatycznego do identyfikacji i określenia lekowrażliwości oraz podłoży i testów do oznaczania lekowrażliwości, 3) Posiadać Certyfikat ISO 13485 dotyczący jakości oferowanych wyrobów medycznych będących przedmiotem niniejszego postępowania, 4) Posiadać Certyfikat ISO 9001 na podłoża gotowe na płytkach, testy serologiczne/diagnostyczne i testy do oznaczania lekowrażliwości, 5) Posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości dla każdej serii podłoży, testów serologicznych/diagnostycznych i testów do oznaczania lekowrażliwości. Zamawiający informuje, że ilekroć przeddmiotowa SIWZ wskazuje na certyfikaty, o których mowa powyżej w ppkt. 3 i 4, Wykonawca może posiadać równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania certyfikatów, o których mowa powyżej w ppkt. 3 i 4, może posiadać inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 3. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odczynników laboratoryjnych będących przedmiotem niniejszego postępowania przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Laboratorium za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 4. Zamawiający zastrzega, że realizacja każdorazowej dostawy częściowej odczynników objętych przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, najdłużej w terminie 7 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00. 5. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Zamawiający informuje, że określona poniżej ilość odczynników oraz niezbędnych akcesorii do dostarczonego i dzierżawionego analizatora, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji. 7. Zamawiający informuje, że minimalne parametry graniczne techniczne, jakościowe i funkcjonalne, o których mowa w punktach 3.7 – 3.14 przedmiotowej SIWZ stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 8. Ponadto Zamawiający zastrzega, że dostawy objęte niniejszym przedmiotem zamówienia​​ 
musi być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prwa, w tym w szczególności zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z dnia 07 października 2016 roku, poz. 1638), 2) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 roku, poz. 922), 3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012, poz. 739), 4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 08 grudnia 2015 roku, poz. 2069), 5) Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymogów dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
 
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0
 
Dodatkowe kody CPV:
 

SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Przetarg nieograniczony
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet - Nr 1
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT129408.60
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert1
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
bioMérieux Polska Sp. z o.o., dzp@biomerieux.com, ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 , Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 141855.29
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141855.29
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141855.29
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet - Nr 2
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT22518.50
 
WalutaPLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert1
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
ARGENTA Sp. z o.o., Sp. K., k.gorzna@argenta.com.pl, ul. Polska 114, 60-401 , Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24319.98
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24319.98
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24319.98
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet - Nr 3
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT17120.20
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert3
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
ARGENTA Sp. z o.o., Sp. K., k.gorzna@argenta.com.pl, ul. Polska 114, 60-401 , Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18489.82
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18489.82
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19746.72
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet - Nr 4
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT74330.90
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert1
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
ARGENTA Sp. z o.o., Sp. K., k.gorzna@argenta.com.pl, ul. Polska 114, 60-401 , Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80277.37
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80277.37
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80277.37
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet - Nr 5
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT7295.00
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert3
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
BioMaxima S.A., przetargi_emapol@biomaxima.com, ul. Vetterów 5, 20-277 , Lublin, kraj/woj. lubelskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7878.60
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7878.60 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14138.50
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 DYREKTOR
 
Szpitala Powiatowego
 
im. dr Tytusa Chałubińskiego
 
w Zakopanem
 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

 

Data składania dokumentów:

2016-12-09

2016-12-01

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link