ZP / 21 / 17 - Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 21 / 17 - Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Rozstrzygnięcie

Zakopane, dnia 06 grudnia 2017 roku 
ZP / 21 / 17 Wykonawcy ubiegający się 
o niniejsze zamówienie publiczne 
Wszyscy Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F” Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki Nr 1-5 do SIWZ (Word) - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 3 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 4 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 5 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 6 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 7 - pobierzZałącznik Nr 8 do SIWZ - STWiORB - pobierzZałącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót - pobierzZałącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - pobierzPytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-12-06

2017-11-20

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link