Zakopane, dnia 05 kwietnia 2018 roku

ZP / 21 / 17

 

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na:

"Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F"

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

– Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 618069-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: ​​ nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. Kamieniec ​​ 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP / 21 / 17

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na dostosowaniu istniejącego lądowiska sanitarnego dla śmigłowców przy Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, wykorzystywanego przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do wykonywania operacji całodobowych, w dzień i w nocy, które w szczególności swym zakresem obejmują:1) Przebudowę systemu odwodnienia lądowiska z wykonaniem odwodnień liniowych i montażem osadnika koalescencyjnego, wraz z robotami ziemnymi i drogowymi oraz budową ogrodzenia łamliwego, 2) Wykonanie robót elektroenergetycznych związanych z oświetleniem lądowiska: a) oświetlenie strefy przyziemienia TLOF, b) oświetlenie pola wzlotów FATO, c) wzrokowy system naprowadzania na miejsce SAGA, d) wzrokowy wskaźnik ścieżki podejścia HAPI, e) oświetlenie ogólne lądowiska, f) oświetlenie przeszkodowe na budynkach, z wykonaniem niezbędnych linii zasilających, wykonaniem instalacji wewnątrz budynków, na dachach budynków Szpitala, między budynkami, z niezbędnymi robotami fundamentowymi pod oświetlenie, z wykonaniem oznakowania pola wzlotów oraz wykonaniem instalacji sterowania oświetleniem, 3) Przygotowanie niezbędnych dokumentów i złożenie kompletnego i skutecznego wniosku o rejestrację lądowiska sanitarnego dla śmigłowców, jako przystosowanego do operacji całodobowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do przedmiotowej SIWZ. Ponadto zamawiający zastrzega, że po wykonaniu prac określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do wykonania: 4) Wymaganych przepisami prawa pomiarów, prób i sprawdzeń oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót. 2. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do: 1) Opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla użytkowników lądowiska, pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem. 3. Ponadto zamawiający zastrzega, że wykonawca w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do: 1) Każdego dnia prac na lądowisku kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązany współpracować oraz uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z dowódcą załogi dyżurnej celem przedstawienia zakresu prac na dany dzień oraz ustalenia potrzeby przestawienia śmigłowca na część trawiastą,2) Przerwania prac w przypadku wykonywania startu lub lądowania śmigłowca TOPR lub LPR, 3) Dopuszczenia do wykonywania prac tylko te osoby, które będą uczestniczyły w instruktażu przeprowadzonym przez dowódcę załogi dotyczącego bezpiecznego poruszania się po lądowisku, 4) Podczas wykonywania prac wszystkie przedmioty, narzędzia były zabezpieczone przed przemieszczaniem się pod wpływem strumienia powietrza od wirnika śmigłowca, 5) Uporządkowania i zabezpieczenia terenu robót w czasie przerw w pracach celem umożliwienia bezpiecznego startu i lądowania śmigłowca, 6) W dni wolne od pracy wszystkie narzędzia, przedmioty były usunięte (lub odsunięte na bezpieczną odległość) od miejsca startu i lądowania śmigłowca lub przechowywane w miejscu bezpiecznym, uzgodnionym z dowódcą załogi, 7) Ustalenia sposobu szybkiego oczyszczenia płyty lądowiska w przypadku jej zabrudzenia (błoto, piasek, ziemi itp.). 4. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ, 2) STWiORB – załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 3) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do przedmiotowej SIWZ. 5. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach przedmiotowej SIWZ w tym dokumentacji projektowej występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem wykazania ich równoważności pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W takiej sytuacji zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej stosownych dokumentów wskazujących, że te materiały i urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty jej przeprojektowania poniesie wykonawca. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca w złożonej ofercie przetargowej wykaże chęć zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych, a jednocześnie nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji projektowej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 6. Jeśli w opisach przedmiotowej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót budowlanych o określonej w SIWZ funkcjonalności i przeznaczeniu, a nie wykonanie ich przy użyciu materiałów i urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku: 1) Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 2) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej okaże się zbędne. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia wykonawcy określa projekt umowy. 10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ. 11. Zamawiający zastrzega, iż roboty będące przedmiotem postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45216120-1

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45111300-1, 45231300-8, 45232130-2, 45233250-6, 45235110-7, 45235111-4, 45312330-9, 45315300-1, 45315600-4, 45316100-6, 45316220-3, 45342000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1045000.00

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Heli Factor Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@heli-factor.pl

Adres pocztowy: ul. Popularna 4/6

Kod pocztowy: 02-473

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1285350.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1145755.33

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1285350.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ok. 45%

IV.8) Informacje dodatkowe: Wskazane przez wybranego wykonawcę w treści składanej oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców: 1. GM INWEST Rafał Golonka SP. Jawna, ul. Droga na Antałówkę 14, 34-500 Zakopane - w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych. 2. BMED Sp. z o.o., Al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce - w zakresie kierowania robotami sanitarnymi.

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

C:\Users\JarosławZ1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GTTLBNS9\logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg
E:\Jarek\Szpital\2009 - 2013 - ARCHIWALNE\Logo Szpitala.jpg
C:\Users\JarosławZ1\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.695\UE_EFRR_rgb-1.jpg

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

Zakopane, dnia 02 marca 2018 roku

ZP / 21 / 17

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

​​ „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F”

 

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz uprzednim zawiadomieniem z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie unieważnienia oraz powtórzenia czynności w niniejszym postępowaniu, uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

Heli Factor Sp. z o.o.

ul. Popularna 4/6

02-473 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 1.285.350,00 zł brutto, terminu gwarancji: 36 m-cy oraz terminu wykonania: 120 dni, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

 

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

GELCO Sp. z o.o.

ul. Modlińska 61

03-199 Warszawa

Oferta odrzucona z niniejszego postępowania.

Patrz zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 17.01.2018 roku oraz oddalenie przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 31.01.2018 roku odwołania wniesionego przez GELCO ​​ Sp. z o.o.

2.

Heli Factor Sp. z o.o.

ul. Popularna 4/6

02-473 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

25,00

Termin wykonania

15,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz odrzucono jedną ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 17 stycznia 2018 roku

ZP / 21 / 17

 

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

„Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F”

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) ​​ uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F” zostało unieważnione.

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego jest art. 93 ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie niniejszego postępowania nie złozono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

 

____________________________________

Pliki do pobrania

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

 

 

 

 

 

ZP / 21 / 17 - Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 21 / 17 - Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Rozstrzygnięcie

Zakopane, dnia 06 grudnia 2017 roku 
ZP / 21 / 17 Wykonawcy ubiegający się 
o niniejsze zamówienie publiczne 
Wszyscy Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F” Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki Nr 1-5 do SIWZ (Word) - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 3 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 4 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 5 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 6 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 7 - pobierzZałącznik Nr 8 do SIWZ - STWiORB - pobierzZałącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót - pobierzZałącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - pobierzPytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-12-06

2017-11-20

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link