E:\Jarek\Szpital\2009 - 2013 - ARCHIWALNE\Logo Szpitala.jpg
C:\Users\JarosławZ1\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.695\UE_EFRR_rgb-1.jpg
C:\Users\JarosławZ1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GTTLBNS9\logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

               

 

 

 

Zakopane, dnia 02 marca 2018 roku

ZP / 21 / 17

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

 „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F”

 

 

 

 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz uprzednim zawiadomieniem z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie unieważnienia oraz powtórzenia czynności w niniejszym postępowaniu, uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

Heli Factor Sp. z o.o.

ul. Popularna 4/6

02-473 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 1.285.350,00 zł brutto, terminu gwarancji: 36 m-cy oraz terminu wykonania: 120 dni, z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

 

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

GELCO Sp. z o.o.

ul. Modlińska 61

03-199 Warszawa

Oferta odrzucona z niniejszego postępowania.

Patrz zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 17.01.2018 roku oraz oddalenie przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 31.01.2018 roku odwołania wniesionego przez GELCO  Sp. z o.o.

2.

Heli Factor Sp. z o.o.

ul. Popularna 4/6

02-473 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

25,00

Termin wykonania

15,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz odrzucono jedną ze złożonych ofert przetargowych.

 

 

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

mgr Regina Tokarz

 

 

 

 

Zakopane, dnia 17 stycznia 2018 roku

ZP / 21 / 17

 

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

„Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F”

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579)  uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F” zostało unieważnione.

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego jest art. 93 ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie niniejszego postępowania nie złozono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

 

____________________________________

Pliki do pobrania

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

 

 

 

 

 

ZP / 21 / 17 - Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 21 / 17 - Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Rozstrzygnięcie

Zakopane, dnia 06 grudnia 2017 roku 
ZP / 21 / 17 Wykonawcy ubiegający się 
o niniejsze zamówienie publiczne 
Wszyscy Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F” Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki Nr 1-5 do SIWZ (Word) - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 3 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 4 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 5 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 6 - pobierzZałącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 7 - pobierzZałącznik Nr 8 do SIWZ - STWiORB - pobierzZałącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót - pobierzZałącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - pobierzPytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-12-06

2017-11-20

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link