ZP / 22 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem gazów medycznych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 22 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem gazów medycznych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 27 stycznia 2017 roku 
ZP / 22 / 16
 Ogłoszenie nr 15304 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.
 
Zakopane: Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem gazów medycznych
 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
nie
 
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
 
Numer ogłoszenia: 366791 - 2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
 
nie
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
nie
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
 
nie
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
 
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl
 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem gazów medycznych
 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
ZP / 22 / 16
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
 
Dostawy
 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej: 1) Dostawie tlenu medycznego: a) ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500 L wraz z urządzeniami rozprężającymi – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.2 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 1), b) w butlach wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 1), c) napełnieniu tlenem sprężonym medycznym butli 2-3l i 10l wraz z legalizacją butli 10l będących własnością zamawiającego – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 1), 2) Dostawie podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli, dostawa dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.5 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 2), 3) Dostawie mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.6 przedmiotowej SIWZ (Pakiet – Nr 3), dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miecięcy oraz zgodnie z zasadmi i wymogami szczegółowo określonymi poniżej. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony tlen medyczny będący przedmiotem niniejszego zamówienia misu spełniać wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu z obowiązujacymi normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakosci. Wykonawca zapewni zgodnośc i jakość dostarczonego spręzonego tlenu medycznego z obowiazujacymi normami PN-C-84910:1997 i F.P.IV oraz dołączy do kazdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakosci. Wykonawca zapewni zgodnośc i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku wegla i mieszanki 50% O2/ 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo oraz dostarczy do kazdej dostawy wyniki badań czystosci gazu – świadectwa kontroli jakości. 3. Ponadto Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć. 4. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie przeciętnie raz na trzy tygodnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zamawiający zastrzega, że w zakresie dostawy tlenu medycznego ciekłego do dzierżawionego zbiornika, w związku z możliwością zdalnego monitorowania, to na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zamawiającemu ciągłych dostaw tlenu medycznego ciekłego tak, aby jego stan w zbiorniku nie był niższy niż 20% pojemności zbiornika. 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 24 godzin po zgłoszeniu. 6. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach, ze zwłoką nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy. 7. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punktach 3.2 – 3.6 przedmiotowej SIWZ ilość poszczególnych gazów medycznych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji. 8. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostawy objęte niniejszym przedmiotem zamówienia musi być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zamawiający zastrzega, że dostawa gazów medycznych w butlach wykonawcy musi odbywać się w butlach posiadających ważną legalizację.
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
 
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 24111500-0
 
Dodatkowe kody CPV: 24111900-4, 24112200-4 

SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Przetarg nieograniczony
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet - Nr 1
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2017
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT179335.00
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert2
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o., wsparciesprzedazyhc@linde.com, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 , Kraków, kraj/woj. małopolskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 187353.00
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187353.00
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210860.28
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet - Nr 2
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2017
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT62260.00
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert2
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o., wsparciesprzedazyhc@linde.com, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 , Kraków, kraj/woj. małopolskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57650.40
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57650.40
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59605.20
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet - Nr 3
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2017
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT103216.50
 
WalutaPLN
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba otrzymanych ofert2
 
w tym
 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o., wsparciesprzedazyhc@linde.com, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 , Kraków, kraj/woj. małopolskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 
Skrót literowy nazwy państwa:
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110147.18
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106480.85
 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110147.18
 
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 DYREKTOR
 
Szpitala Powiatowego
 
im. dr Tytusa Chałubińskiego
 
w Zakopanem
 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

 

Data składania dokumentów:

2016-12-22

2016-12-14

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link