ZP / 24 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w​​ Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 24 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 03 lutego 2017 roku 
ZP / 24 / 16 Ogłoszenie nr 19262 - 2017 z dnia 2017-02-03 r. 
Zakopane: Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą​​ analizatorów do badań immunochemicznych 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 368130 - 2016 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 370379 - 2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 000311510, ul. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 120 21, faks 182 015 351, e-mail zp@szpital-zakopane.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
ZP / 24 / 16 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa​​ innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę, do Szpitala​​ Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, kontroli oraz akcesorii i materiałów zużywalnych do analizatorów, o których mowa w punkcie 3.8 przedmiotowej SIWZ wraz z jednoczesną dzierżawą dwóch​​ identycznych w pełni automatycznych analizatorów immunochemicznych (analizatora głównego i zastępczego do badań immunochemicznych) oraz podłączeniem ich do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego do wykonywania badań, o których mowa w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.1 niniejszej SIWZ musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczającą do użytkowania medycznego zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć, w tym w szczególności: 1) Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności, 2) Certyfikat ISO dla odczynników i analizatorów. 3. Zamawiający zastrzega, że dostarczone odczynniki, kalibratory, kontrole​​ do wykonania liczby poniżej wymienionych w punkcie 3.8 przedmiotowej SIWZ ilości badań, opatrzone datą ważności muszą mieć minimum 5 miesięczny termin ważności liczony od daty wykonania poszczególnej dostawy częściowej. 4. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, kontroli wraz z akcesoriami i materiałami zużywalnymi do dzierżawionych analizatorów przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez​​ Kierownika Laboratorium za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odczynników objętych przedmiotem zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, najdłużej w terminie 7 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00. 6. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Zamawiający informuje, że określona poniżej ilość badań/oznaczeń, a co za tym idzie niezbędna liczba odczynników, kalibratorów, kontroli oraz niezbędnych akcesorii do dostarczonych i dzierżawionych analizatorów, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji. 8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca bierze na siebie ewentualne koszty adaptacyji pracowni immunochemii Zamawiającego niezbędnych do zainstalowania dostarczonych analizatorów. 9. Zamawiający informuje, że minimalne parametry graniczne techniczne, jakościowe i funkcjonalne, o których mowa wyżej w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 10. Zamawiający zastrzega, że dzierżawione analizatory, o których mowa w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez Wykonawcę. 11. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dzierżawionych analizatorów, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, w siedzibie Zmawiającego lub w siedzibie Wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji pracowników Zamawiającego ponosi wyłącznie Wykonawca. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0 
Dodatkowe kody CPV: 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 512535.59 
Waluta: PLN 
IV.3)​​ INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z​​ państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym​​ się o udzielenie: 
nie 
bioMérieux Polska Sp. z o.o., dzp@biomerieux.com, ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ​​ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 553934.44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 553934.44 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 569107.80 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie​​ wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

 

Data składania dokumentów:

2016-12-27

2016-12-15

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link