ZP / 25 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tomografu komputerowego

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 25 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tomografu komputerowego

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść

Zakopane, dnia 26 stycznia 2017 roku 
ZP / 25 / 16 UWAGA !!! Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 26 stycznia 2016 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów SIWZ Nr 2 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki (PDF). DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz 


____________________ 

Zakopane, dnia 26 stycznia 2017 roku 
ZP / 25 / 16 UWAGA !!! Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie niniejszego postępowania opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 018-029580. 


Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod Nr 22017/S 018-029580 można pobrać poniżej w zakładce załączniki. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz 


____________________ 

Zakopane, dnia 24 stycznia 2017 roku 
ZP / 25 / 16 


UWAGA !!! 


Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 24 stycznia 2017 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, 
postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ. 


Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 15 lutego 2017 roku do godziny 12:00.


Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce Załączniki (PDF). 


Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji zapisów SIWZ, Zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, która została przyjęta pod Nr referencyjnym 2017-010869 (17-031933-001). 


Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich można pobrać poniżej w zakładce Załączniki (PDF). 


Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcą nowy zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (Załacznik Nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word. 
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. 
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcą w formacie PDF. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz 


____________________ 

Zakopane, dnia 29 grudnia 2016 roku 
ZP / 25 / 16 
SZPITAL POWIATOWY 
IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 
W ZAKOPANEM 


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

"Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tomografu komputerowego" 
Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27 grudnia 2016 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2016-167293 (16-492584-001). 


Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce załączniki. 


Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2016/S 251-462666. 


Szczegółową treść ogłoszenia TED pod Nr 2016/S 251-462666 można pobrać poniżej w zakładce załączniki. 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce załączniki. 


Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1, 3 i 4 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word. 
Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej Zamawiającego (Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl 
Zamawiający zastrzega, iż są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. 
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF. 
DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Ogłoszenie o przetargu - pobierzOgłoszenie o przetargu TED - pobierzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1, 3 i 4 - pobierzZałacznik do SIWZ Nr 2 (JEDZ/ESPD) - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia W UOPWE Nr 2017-010869 (17-031933-001) - pobierzZmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej - pobierzOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu TED - pobierzPytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 2 - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-02-15

2016-12-29

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link